دسته: سفر های داخلی

کویر خارتوران 0

مناطق حفاظت شده و پارک ملی خارتوران

منطقه حفاظت شده توران یا خارتوران را آفریقای ایران لقب داده‌اند. ذخیره‌گاه زیست کره توران با مساحت ۱۴۷۰۶۴۰ هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران است که بعد از سرنگتی آفریقا واقع در کشور...